هواشناسی
تحلیل و پیش بینی کل بارندگی ماهانه و سالانه مشهد در سال 2005

سیدرضا هاشمی؛ سید مهدی امیر جهانشاهی

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، ، صفحه 57-73

چکیده
  در این مقاله میزان کل بارندگی ماهانه و سالانه در شهر مشهد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از سالنامه هواشناسی کل کشور اخذ گردیده و مربوط به ژانویه 1974 الی آگوست 2004 می‌باشد. مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به تحلیل مقدار کل بارندگی ماهانه و در بخش دوم به تحلیل مقدار کل بارندگی سالانه پرداخته و برای تحلیل داده ...  بیشتر