دسته منحنی های IDF به‌روز شده مشهد

بیژن قهرمان

دوره 32، 64-65 ، فروردین 1386، ، صفحه 21-40

چکیده
  تخمین شدت بارندگی برای یک مدت مشخص در یک دوره بازگشت مورد نظر از نیازهای اساسی عملیات مهندسی عمران در زمینه آب است. از این میان می توان به طرح های زهکشی، آبخیزداری، سدسازی، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی در شهرها اشاره کرد. قدیمی ترین ایستگاه های بارانسنج ثبات در مشهد در فرودگاه مستقر است و تحت نظارت هواشناسی استان خراسان رضوی می باشد. این ...  بیشتر