هوا و خوراک

هوشنگ نوریانی

دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، ، صفحه 34-36

چکیده
  برای بهبود امر کشاورزی قبل از هر چیز میبایستی مشکلاتی که کشاورزان با آن مواجه هستند شناخته شوند. طبق آمار تهیه شده هرساله جمعیت جهان بمیزان 5/1 درصد افزایش مییابد ودر مقابل مقدار خشکی که این نفوس میبایستی درآن نشوو نما نمایند همیشه یکسان و ثابت بوده و خواهد بود. در حال حاضر بهر یک از افراد بشر معادل پنج هکتار زمین میرسد که از این مقدار ...  بیشتر