نویسنده = هادی رمضانی اعتدالی
تعیین تبخیر و تعرق واقعی و نیاز خالص آب آبیاری محصولات مهم کشاورزی دشت مغان با استفاده از مدل آکواکراپ

دوره 43، 104-105، فروردین 1398، صفحه 113-122

10.30467/nivar.2019.141476.1101

مریم عبدالله زاده؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ بهنام آبابایی؛ بیژن نظری