هواشناسی
شناسایی تیپ های همدید هوای ایستگاه خوربیابانک در طول دوره آماری(2004-1985)

حمید نظری پور؛ جواد خوشحال دستجردی

دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، ، صفحه 28-38

چکیده
  در این پژوهش داده های چند متغیر اقلیمی شامل سمت باد، سرعت باد، دمای خشک، دمای تر، رطوبت نسبی و فشار ایستگاه برای ساعت 9 گرینویچ و متغیرهای کمینه و بیشینه دمای هوا، مقدار بارش کلی، میزان تبخیر و ساعات آفتابی ایستگاه خوربیابانک در دوره آماری 2004-1985 بررسی شده است. از آنجایی که این یازده متغیر در دوره مورد مطالعه در 3825 روز بطورکامل وجود داشته ...  بیشتر