مطالعه توفان‌های گرد و غبار بجنورد با خروجی‌های سودار

علی الهی گل؛ مهری هاشمی دوین

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.13446

چکیده
  امروزه ریزگردها به عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور و تاثیرگذار در زندگی بشر می‌باشند و بررسی و شناخت آن بسیار حائز اهمیت است. همچنین نقش شرایط آب و هوایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان غیر قابل چشم پوشی است. اگرچه گرد و غبار در خراسان شمالی یک پدیده دائمی نیست اما همین مساله باعث می‌شود که وقوع آن بیشتر جلب توجه نماید و نیاز ...  بیشتر

مطالعه تغییرات زمانی برخی عناصر آب و هوایی در شمال شرق ایران (مطالعه موردی استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی)

علی الهی گل

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 23-34

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه تغییر برخی عناصر آب و هوایی در ناحیه شمال شرق ایران از حالت نرمال می‌باشد. محاسبات و تحلیل‌ها بر روی میانگین دمای کمینه، بیشینه، بارش و رطوبت انجام شده است.  مقطع زمانی مورد مطالعه در این تحقیق یک دوره 20ساله است که بین سال‌های 1986 تا 2005 واقع می‌گردد و ایستگاه‌های مشهد، بجنورد، قوچان، سبزوار، سرخس و تربت حیدریه ...  بیشتر