بررسی تاثیر دوره موج برالگوی فرسایش و رسوب‌گذاری در مصب‌ها با استفاده از مدل‌سازی عددی

منیره السادات کیائی؛ علی کرمی خانیکی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 35-42

چکیده
  مصب‌ها عناصری تاثیرگذار بر کنترل حرکات رسوب و توزیع آن در سواحل می‌باشند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر هیدرودینامیک مصب‌ها که به عنوان فرآیندهای انتقال و از عوامل مهم در تعیین هندسه و شکل سواحل و مصب‌ها محسوب می‌شوند، بسیار حائز اهمیت اند. امواج از عوامل اصلی شکل دهنده مصب ها هستند. شکست موج در آبهای کم عمق دهانه مصب، موجب شکل ...  بیشتر