کلیدواژه‌ها = ANP
تعداد مقالات: 1
1. ارائه برنامه راهبردی بهره وری مصرف آب در کشور به منظور سازگاری با تغییراقلیم

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 12-22

10.30467/nivar.2019.171293.1122

شادیه حیدری تاشه کبود؛ سید اسعد حسینی