نویسنده = مجید بیجندی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان و تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی روزهای بحرانی سال 1395

دوره 41، 96-97، بهار و تابستان 1396، صفحه 68-75

10.30467/nivar.2017.60579

لیلا امینی؛ مجید بیجندی؛ اعظم باقری؛ پریسا ابونصر شیراز