اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سحر تاج بخش مسلمان

دکترای هواشناسی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور

nivar.irimo.ir
dr.tajbakhshirimo.ir
66070021

سردبیر

عباسعلی علی اکبری بیدختی

دکترای دینامیک شاره های ژئوفیزیکی, نیوکاستل استاد گروه فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bidokhti/?lang=en-gb
bidokhtiut.ac.ir
09121957179
0000-0003-4841-2218

h-index: 11  

مدیر داخلی

شاهرخ فاتح

دکترای اقلیم شناسی-مخاطرات جوی مدیر توسعه هواشناسی کاربردی

nivar.irimo.ir
fateh4582gmail.com
0912339764
0009-0000-5927-7416

اعضای هیات تحریریه

مجید آزادی

هواشناسی دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

azadi68hotmail.com
09127054765
0000-0002-5991-9703

فرهنگ احمدی گیوی

دکتری هواشناسی کاربردی دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

ahmadigut.ac.ir
021-61118280
0000-0002-9487-4862

ابراهیم اسعدی اسکویی

هواشناسی کشاورزی عضو هیات علمی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم

e.asadi.ogmail.com
09113312757
0000-0002-5603-765X

مجید حبیبی نوخندان

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

www.cri.ac.ir
habibi3558gmail.com
09151151207
0000-0003-0912-0052

h-index: 4  

اسماعیل حسن زاده

دکتری فیزیک دریا استاد دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~shz/
shzsci.ui.ac.ir
09133112237
0000-0002-7630-3476

مهدی رهنما

سنجش از دور هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

www.asmerc.ac.ir/page.asp?id=286
m-rahnamairimo.ir
09128124382
0000-0003-1644-8822

h-index: 3  

مجتبی ذوالجودی

دکتری فیزیک دریا هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

m.zoljoodiyahoo.com
09127374389

بهروز ساری صراف

دکتری اقلیم شناسی استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?b.sari
sarisarraftabrizu.ac.ir
09143133825
0000-0003-3923-0412

h-index: 2  

عباسعلی علی اکبری بیدختی

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

bidokhtiut.ac.ir
091201957179

ابراهیم فتاحی

جغرافیای طبیعی دانشیار پژوهشکده هواشناسی و علو جو

ebfat2002yahoo.com
09122490315
0000-0001-6205-0589

سیدابوالفضل مسعودیان

جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/~s.a.masoodian
s.a.masoodiangeo.ui.ac.ir
09133131101
0000-0001-6227-6713

h-index: 6  

مدیر اجرایی

فاطمه حشمت

آموزش و بهسازی منابع انسانی سرپرست کتابخانه مرکزی سازمان هواشناسی کشور

heshmat2002gmail.com
66070114
0009-0005-6567-9522