تحلیل نقش تغییر کاربری اراضی بر سیل‌‌خیزی حوضه آبریز قلعه شاهرخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 هیات علمی دانشگاه یزد

10.30467/nivar.2024.425861.1273

چکیده

عدم مدیریت صحیح منابع آب وخاک، رقابت و تقاضا در استفاده از منابع آب وخاک، رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی باعث شده است که مسائل مرتبط با تغییر کاربری‌ها و منابع آب، به عنوان یکی از چالش‌های بشر در دهه اخیر تبدیل شود. تغییر کاربری اراضی بر ذخیره آب موجود در حوضه ها اثر داشته و از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار بر چرخه هیدرولوژی به شمار می‌رود. حوضه آبریز قلعه شاهرخ یکی از زیر حوضه‌های سد زاینده رود با مساحت 1504 کیلومتر مربع است. در این پژوهش برای بررسی تغییرات کاربری اراضی، از تصاویر ماهواره لندست برای چهار سال 1999، 2005، 2013 و 2019 استفاده شد و این تصاویر مورد پردازش و طبقه‌بندی قرار گرفت و نقشه‌های پوشش گیاهی و کاربری اراضی تهیه شد. نتایج نشان داد در فاصله سال‌های 1999 تا 2019 از تراکم پوشش گیاهی منطقه کاسته شده و مساحت کاربری‌های مناطق مسکونی و جاده‌ای و زمین بایر افزایش یافته است. همچنین مساحت کاربری باغات و مزارع و پوشش آب کاهش یافته است. برای مشخص شدن تاثیر تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی حوضه قلعه‌شاهرخ از معادله سازمان حفاظت خاک آمریکا استفاده و با استفاده از روابط رگرسیون مشخص شد که بارش تاثیر بسیار بیشتری بر سیل‌خیزی داشته و تغییر کاربریها اثر چندان قابل توجهی ایجاد نکرده اند. با توجه به روند نزولی بارش و رواناب در حوضه آبریز قلعه شاهرخ و در دوره پایه، پژوهش حاضر ضمن بیان اهمیت اثرات بالقوه تغییر اقلیم در وضعیت هیدرولوژی حوضه لزوم توجه به بحث تغییر اقلیم و پیامدهای آن را در مدیریت منابع آب حوضه را متذکر می‌گردد. این مطالعه به مدیران منابع آب در درک علل دینامیک هیدرولوژیکی و توسعه استراتژی‌های کاهش کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of land use change on the flooding of Shahrokh Castle catchment area

نویسندگان [English]

  • saeed shahmirzaei 1
  • Ahmad Mazidi 2
1 yazd university
2 Faculty of Yazd University
چکیده [English]

The lack of proper management of water and soil resources, competition and demand in the use of water and soil resources, population growth and climate changes have caused the issues related to the change of uses and water resources to become one of the challenges of mankind in the last decade. Land use change has an effect on the water storage in the basins and is considered one of the main factors affecting the hydrological cycle. Shahrokh Castle catchment area is one of the sub-basins of Zayandeh Rood Dam with an area of 1504 square kilometers. In this research, Landsat satellite images were used for the four years of 1999, 2005, 2013 and 2019, and these images were processed and classified, and vegetation and land use maps were prepared. The results showed that between 1999 and 2019, the density of vegetation in the region has decreased and the area of residential and road areas and barren land has increased. Also, the area of gardens and farms and water coverage has decreased. In order to determine the effect of land use change on the flooding of Qala Shahrokh basin, the US Soil Conservation Organization equation was used, and by using regression relationships, it was found that rainfall had a much greater effect on flooding and land use change did not have a significant effect. Considering the downward trend of precipitation and runoff in the catchment area of Shahrokh Castle and in the base period, the present study, while expressing the importance of the potential effects of climate change on the hydrological status of the basin, notes the need to pay attention to the discussion of climate change and its consequences in the water resources management of the basin. This study helps water resource managers in understanding the causes of hydrological dynamics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahrokh Castle basin
  • land use change
  • flooding
  • remote sensing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 28 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 11 بهمن 1402