شبیه سازی عددی شکوفایی جلبک های مضر با استفاده از مدل عددی PROBE (مطالعه موردی، کشند قرمز استان هرمزگان)

نویسنده

دکترای فیزیک دریا، مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی

10.30467/nivar.2021.146148

چکیده

با توجه به اهمیت این پدیده کشند قرمز و اثر آن بر زیستگاه‌های جانداران دریایی، مطالعه این پدیده در منطقه خلیج فارس و دریای عمان ضروری است. این تحقیق فقط با دید فیزیکی نوشته شده‌است و بررسی از جنبه‌های دیگر به عهده متخصصان رشته‌های مربوطه می‌باشد. برای بررسی این پدیده روشهای مختلفی از جمله مطالعات میدانی، مطالعات ماهواره‌ای و مدل‌سازی عددی وجود دارد. در این تحقیق از نرم افزار یک بعدی PROBE برای ایستگاههای مختلف دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس استفاده شده است. داده های ورودی مدل شامل داده های سینوپنیک هواشناسی: دمای هوا، مؤلفه های u  و v سرعت باد، ابرناکی و رطوبت نسبی ایستگاه قشم در ماه فوریه 2008 می­باشند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نتایج مدل سازی دما ، شوری ، فسفات و نیترات با  داده های اندازه گیری تقریبا همخوانی دارد. در ایستگاه هایی که در خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند در مکان‌هایی که مقدار دما و شوری و مواد مغذی ماکزیمم می باشد غلظت پلانکتون‌ها نیز که وابسته به این پارامترها است نیز به مقدار ماکزیمم خود می‌رسد. همانطور که پیش بینی شده بود مقدار غلظت پلانکتون سبز-آبی از غلظت پلانکتون  وابسته به (فقط) نیترات و فسفات بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Harmful Algal Bloom Using PROBE Numerical Model (Case Study: Hormozgan Province Red Tide)

نویسنده [English]

  • Behzad Layeghi
PhD in Marine Physics, Director General of the Center for Atmospheric and Oceanic Sciences
چکیده [English]

Due to the importance of this red tide phenomenon and its effect on the habitats of marine life, the study of this phenomenon in the Persian Gulf and the Sea of ​​Oman is necessary. This research is written only with a physical view and the study of other aspects is the responsibility of experts in the relevant fields. There are various methods to study this phenomenon, including field studies, satellite studies and numerical modeling. In this research, one-dimensional PROBE software has been used for different stations in the Oman Sea, the Strait of Hormuz and the Persian Gulf. The input data of the model include meteorological synoptic data: air temperature, u and v components of wind speed, cloudiness and relative humidity of Qeshm station in February 2008.
Studies show that the modeling results of temperature, salinity, phosphate and nitrate are almost consistent with the measurement data. In stations located in the Persian Gulf and the Sea of ​​Oman, in places where the amount of temperature, salinity and nutrients is maximum, the concentration of plankton, which depends on these parameters, also reaches its maximum. As predicted, the amount of green-blue plankton concentration is higher than (only) nitrate and phosphate dependent plankton concentration.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red tide
  • Strait of Hormuz
  • Green-blue algae
  • Nictolica algae
Anderson, L.G.; Turner, D.R.; Wedborg, M.; and Dyrssen, D. (1999). ‘‘Determination of total alkalinity and total dissolved inorganic carbon,’’ in K. Kremling and M. Ehrhards (Eds.), Methods of Seawater Analysis (Third Edition, pp. 127–148), VCH, Weinheim, Germany. Axell, L.B.; and Liungman, O. (2001). ‘‘A one-equation turbulence model for geophysical applications: Comparison with Data and the k_" model,’’ Env. Fluid Mech., 1, 71–106. Eilola, K. (1997). ‘‘Development of a spring thermocline at temperatures below the temperature of maximum density with application to the Baltic Sea,’’ J. Geophys. Res., 102(C4), 8657–8662 Gill, A.E. (1982). Atmosphere–Ocean Dynamics (International Geophysics Series, Vol. 30), Academic Press. Gustafsson, B.G. (2000a). ‘‘Time-dependent modelling of the Baltic entrance area, 1: Quantification of circulation and residence times in the Kattegat and the straits of the Baltic sill,’’ Estuaries, 232, 231–252. Omstedt, A. (1987a). ‘‘Water cooling in the entrance of the Baltic Sea,’’ Tellus, 38A, 254–265.