تحلیل روند میانگین دما و بارش سالانه در ایران برای دوره 1988 تا 2017 میلادی

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 36-49

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.184059.1128

چکیده
  در این پژوهش روند سالانه بارش و دمای کشور با استفاده از داده های بارش سالانه 115 ایستگاه سینوپتیک در دوره 30 ساله (2017- 1988) بررسی شد. میانگین بارش ایستگاهی و تیسن کشور برای هر سال، محاسبه گردید. با استفاده از روش آماری ناپارامتری من – کندال معنی داری روند میانگین بارش و دما، و از روش برآور کننده شیب خط سن، میزان شیب خط روند آزمون شد. نتایج ...  بیشتر

بررسی تغییرات انواع بارش و آشکارسازی تأثیر رطوبت نسبی و دما بر آن‌ها (ایستگاه کرمانشاه)

سعید بسطامی؛ داریوش یاراحمدی؛ بهروز نصیری

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، ، صفحه 63-72

چکیده
  برف، باران، تگرگ و باران ریزه از مهم‌ترین انواع بارش هستند که تغییرات آن‌ها باعث آثار و بازخوردهای منفی و مثبت در سایر پارامترهای اقلیمی می‌شوند که به دنبال آن تغییر در چرخه هیدرولوژیکی، منابع آب، سکونت‌گاه‌های انسانی و جانوری ایجاد می‌گردد. لذا با توجه به نگرانی‌های موجود، این پژوهش تغییرات تعداد روزهای بارشی مانند تگرگ، باران، ...  بیشتر

مطالعه تغییرات زمانی برخی عناصر آب و هوایی در شمال شرق ایران (مطالعه موردی استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی)

علی الهی گل

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 23-34

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه تغییر برخی عناصر آب و هوایی در ناحیه شمال شرق ایران از حالت نرمال می‌باشد. محاسبات و تحلیل‌ها بر روی میانگین دمای کمینه، بیشینه، بارش و رطوبت انجام شده است.  مقطع زمانی مورد مطالعه در این تحقیق یک دوره 20ساله است که بین سال‌های 1986 تا 2005 واقع می‌گردد و ایستگاه‌های مشهد، بجنورد، قوچان، سبزوار، سرخس و تربت حیدریه ...  بیشتر