1. بررسی زمینه های رشد کارآیی با تأکید بر عامل فرهنگ سازمانی

حسن معافی؛ رحیم یوسفی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2020.221834.1153

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی زمینه های رشد کارآیی کارکنان با تأکید بر عامل فرهنگ سازمانی صورت گرفته است. برای رسیدن به هدف مذکور اداره کل هواشناسی استان مازندران انتخاب شده است، چرا که این اداره در سال های اخیر به شدت در تکاپوی ارائه خدمات بهتر به مردم بوده است. بدین منظور ادبیات موضوعی مربوط به فرهنگ سازمانی به طور جامع مورد بررسی قرار ...  بیشتر