استفاده از سامانه همادی با چند مدل برای پیش‌بینی بارش روی ایران

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسن مشکاتی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 63-68

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.95833

چکیده
  نتایج حاصل از توسعه یک سامانه پیش‌بینی همادی برای مدل WRF برای پیش‌بینی بارش روی ایران در تحقیق حاضر ارائه می‌شود. سامانه همادی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، از اجرای مدل WRF با نه پیکره بندی فیزیکی متفاوت تشکیل شده است. در این مقاله، روش میانگین وزنی(ENSWM)  برای بهبود پیش بینی های بارش 24 ساعته در پاییز و زمستان 1390 مورد مطالعه ...  بیشتر