برآورد و برون یابی میانگین چگالی توان باد در راستای قائم (مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک شرق اصفهان)

نویسندگان

1 مربی پژوهشکده هواشناسی

2 استادیار پژوهشکده هواشناسی

کلیدواژه‌ها