اثرات تغییر اقلیم بر روند خشکسالی دشت ورامین با استفاده از شاخص دی-مارتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه مهندسی عمران، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دکتری مهندسی عمران، مدیرعامل شرکت آب صنعت انرژی، تهران، ایران.

10.30467/nivar.2021.266357.1177

چکیده

افزایش میزان غلظت گازهای گلخانه‌ای می‌تواند منجر به گرمایش جهانی و وقوع پدیده تغییراقلیم شود. در این تحقیق روند تغییرات بارش و دمای ایستگاه سینوپتیک ورامین در طی دوره زمانی از سال 2021 تا سال 2050 میلادی با استفاده از داده‌های گزارش پنجم تغییراقلیم (CMIP5) مورد بررسی قرار گرفت. یکی از محدودیت‌های عمده در استفاده از خروجی این مدل‌ها، قدرت تفکیک مکانی کم آن‌ها است که به لحاظ مکانی و زمانی با دقت مورد نیاز مدل‌های هیدرولوژیکی مطابقت ندارد. بنابراین از روش ریز مقیاس‌نمایی بوسیله مدل LARS-WG برای رفع این محدودیت استفاده شد. سپس داده‌های دما و بارش، تحت دو سناریوی RCP2.6 و RCP8.5 برای دوره آتی شبیه‌سازی و با دوره پایه مقایسه گردید. با توجه به اثرگذاری دما و بارش بر وضعیت خشکسالی آتی دشت، شاخص خشکسالی دی-مارتن تحت دو سناریو تغییر اقلیم تعیین و با دوره پایه مقایسه گردید. نتایج نشان داد که تغییر اقلیم بر حادتر شدن شرایط حاکم بر منطقه اثرات معنی‌داری دارد که سبب افزایش 3/1 درجه‌ای دما، تغییر در الگوی بارش و تغییرات میزان شاخص خشکی شد. با توجه به نتایج می‌توان بیان کرد که اگرچه روند خشکسالی متاثر از عوامل متعددی است، اما در سایه تغییرات اقلیمی محتمل در آینده احتمال افزایش روند خشکسالی در دشت ورامین به واسطه تغییر در میزان بارندگی و افزایش دما وجود دارد. همچنین هر دو سناریو تغییر اقلیم وضعیت خشک را برای منطقه مورد مطالعه پیش‌بینی کردند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of climate change on the drought trend of Varamin plain using De-Martonne index

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Azizi 1
  • niloofar nejatian 2
  • Mohamad ali Athari 3
  • seyed shahab hashemi 4
1 Phd, Department of Civil engineering, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 M.Sc, Department of Civil engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 M.Sc, Department of Civil engineering, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
4 Phd, Civil-Water Recourses management, Ab Sanat energy co Managing Director, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Increasing greenhouse gas concentrations can lead to global warming and climate change. In this study, the trend of changes in precipitation and temperature of Varamin synoptic station during the period from 2021 to 2050 AD was investigated using the CMIP5 data of the Fifth IPCC Assessment (AR5). One of the major limitations of using these models is their low spatial resolution, which does not match the accuracy required by hydrological models in terms of space and time. Therefore, downscaling method by LARS-WG model was used to overcome this limitation. Finally, temperature and precipitation data were simulated under two scenarios of RCP2.6 and RCP8.5 for the Future period and compared with the base period. Due to the effect of temperature and precipitation on the future drought status of the plain, De-Martonne drought index was determined under two scenarios of climate change and compared with the base period. The results of the study showed the significant effects of climate change on the aggravation of conditions in the region and consequently a -1/3 degree of centigrade increase in temperature and change in precipitation pattern and changes in drought index. According to the obtained results, it can be stated that although the drought trend is affected by several factors, but in the shadow of possible climate change in the future there is a possibility of increasing the drought trend in Varamin plain, due to changes in rainfall and rising temperatures, so that both climate scenarios also predicted a drought condition for the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • De-Martonne Index
  • LARS-WG
  • Fifth Climate Change Report
  • Meteorological Variable