پایش خشکسالی‌های دوره آینده دشت رفسنجان تحت تأثیر تغییر اقلیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، گرایش منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

2 عضو هیئت علمی

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

4 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

10.30467/nivar.2020.201643.1141

چکیده

درچند دهه اخیر افزایش دمای زمین موجب برهم خوردن تعادل اقلیمی شده و تغییرات گسترده‌ای در بیشتر نقاط کره زمین ایجاد کرده که از آن به‌عنوان تغییراقلیم یاد می‌شود. در این بین، خشکسالی پدیده‌ای غیر قابل اجتناب است که به شدت از تغییراقلیم تأثیر می‌پذیرد و توجه به روند تغییرات خشکسالی و پیش‌بینی آن می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت کنترل و کاهش اثرات آن مؤثر باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل گردش عمومی جو HadCM3 و مدل ریزمقیاس‌نمایی LARS-WG، تحت سناریوهای انتشار A1B ،B1 و A2، تغییرات بارش و دمای روزانه ایستگاه سینوپتیک رفسنجان در دوره زمانی 2042-2018 مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول، بالا بودن ضریب تعیین (R2) وجود همبستگی معنی‌دار بین داده‌های شبیه-سازی شده‌ توسط مدلLARS-WG و داده‌های مشاهداتی را نشان داد که موید قابلیت مدل برای شبیه‌سازی داده‌ در دوره‌های آینده است و در مرحله بعدی شاخص‌های‌RDI و EDI برای دوره پایه 2018-1993 و دوره آینده 2042-2018 محاسبه شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که سناریوی انتشار A2 وضعیت وخیم‌تری را برای خشکسالی‌های آینده منطقه پیش‌بینی می‌کند. همچنین نتایج حاصله نشان داد که به‌طورکلی سال‌های 2019-2018، 2021-2020، 2029-2028 و 2040-2039 در هر سه سناریو به صورت مشترک درگیر خشکسالی هیدرولوژیکی خواهند بود و فراوانی خشکسالی نسبت به دوره پایه افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drought Monitoring of Rafsanjani Plain Under Climate Change Conditions

نویسندگان [English]

 • Behnaz Boraeinezhad 1
 • nasrin sayari 2
 • Mohammad Bagher Rahnama 3
 • Soodabeh Golestani Kermani 4
1 Graduate student, Department of Water Resources, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Associate Professor and Faculty Member, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University, Kerman, Kerman
4 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
چکیده [English]

In the last few decades, the increase in the temperature of earth caused the imbalance in the planet’s climate and also caused great changes in most parts of the planet’s earth which named climate change. Drought is a phenomenon which can be affected a lot by the climate change. Paying attention to the changes of drought and also predicting it, can be effective in planning toward controlling and reducing its effects. In this article, by using The General Circulation of Barley HadCM3 and Lars_WG Downscaling model, under the publication scenarios B1, A1B and A2, the changes in the rainfall and daily temperature in the synoptic center of Rafsanjan in the period of 2018 to 2042 was reviewed. With considering the Determination coefficient (R2), there was a great correlation between the data acquired by the simulation, using the Lars_WG model and there was some visual data which could show the ability of the model in the future data stimulation. In the next step, RDI and EDI index were calculated for the basic period of 1993_2018 and future period of 2018_2042. Based on the results, A2 publication scenario, predicts worse conditions for future droughts of this region. Also final results showed that 2018_2019, 2020_2021, 2028_2029 and 2039_2040 faced hydrological droughts in all scenarios and the abundance of drought has increased comparing to the basic period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • RDI index
 • EDI index
 • LARS-WG
 • Downscaling model
 • General Circulation of Barley HadCM3

دوره 44، 110-111
پاییز و زمستان 1399
صفحه 81-93
 • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1399