تعیین تاریخ مراحل فنولوژیک و نیازهای‌حرارتی‌گیلاس (مطالعه موردی شهر برزک)

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.30467/nivar.2020.224328.1155

چکیده

فنولوژی، به مطالعه وقایع ادواری طبیعی درزندگی گیاهان و جانوران مربوط می‌باشد. تغییر در وقایع فنولوژی، یکی از واکنش‌های مهم موجودات زنده به تغییرات اقلیمی است.در این پژوهش مراحل فنولوژیکی درخت گیلاس رقم سیاه مشهد و نیازهای حرارتی آن، در منطقه‌ی برزک کاشان طی سال‌های 95-1394 که مطابق شاخص SPI دارای شرایط نرمال اقلیمی بود؛ بررسی شده است. بدین منظور سایت دیده‌بانی پارامترهای هواشناسی و مراحل فنولوژیک احداث گردید و دیده‌بانی های مراحل فنولوژیک همزمان با دیده‌بانی‌های هواشناسی مطابق با دستورالعمل BBCHانجام گرفت. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، درخت گیلاس در چرخه‌ی بیولوژیکی سالانه‌ی خود تا پایان دوره رسیدگی میوه به 2040 درجه روز برحسب دمای مؤثر و 2775 واحد حرارتی بر حسب دمای فعال نیاز دارد. بیشترین واحد حرارتی مورد نیاز گیلاس مربوط به مرحله نمو جوانه انتهایی است که به ترتیب برابر با 8/658 درجه روز مؤثر و 5/845 درجه روز فعال می‌باشد و کمترین واحد حرارتی با 91 درجه روز مؤثر و 127 درجه روز فعال مربوط به مرحله نموبرگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Phenological Stages and Temperature Requirements of Cherry Prunus avium (Case Study of Barzok City)

نویسنده [English]

  • Marzieh Majd Barzoki
چکیده [English]

Phenology is concerned with the study of natural period events in the life of plants and animals. Changes in phenological events are one of the important reaction of Living creatures to climate change. In this research, the phenological stages and thermal requirements of black Mashhad sweet cherry cultivar were investigated in the Barzok region of Kashan during the years 1394-95. For this purpose, the monitoring site of the meteorological parameters and phenological stages was created and phenological observations were carried out simultaneously with meteorological observations in accordance with the BBCH scale. The results showed that in the studied area, the cherry tree in its annual biological cycle needs up to 2040 degree-day in terms of effective temperature and 2775 thermal units in terms of active temperature by the end of the period. The highest thermal unit requirement for cherry is related to the shoot development phase, which is equal to 658.8 degree-day in terms of effective temperature and 845.5 thermal units in terms of active temperature, and the lowest thermal unit is 91 degree- day in terms of effective temperature and 127 thermal units in terms of active temperature related to the leaf development stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cherry
  • Phenology
  • BBCH scale
  • degree days
  • Barzok city

دوره 44، 110-111
پاییز و زمستان 1399
صفحه 127-140
  • تاریخ دریافت: 04 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 تیر 1399