مقایسه و ارزیابی روش های تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در سه دسته کلی مبتنی بر دما، تابش و انتقال جرم (مطالعه موردی: استان لرستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تخمین میزان دقیق مقدار تبخیر و تعرق گیاه مرجع نه تنها در برنامه‌ریزی آبیاری و تعیین دور آبیاری، بلکه در مطالعات مربوط به مدل‌سازی بیلان آب از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از این پژوهش، مقایسه و ارزیابی نه روش مختلف تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در سه دسته کلی مبتنی بر دما، تابش و انتقال جرم در نه ایستگاه مطالعاتی از سال 1999 تا 2019 در استان لرستان می‌باشد. نتایج این روش-ها با نتایج حاصل از روش مرجع، فائو پنمن مانتیث، مقایسه گردید. ارزیابی عملکرد روش‌های مختلف با آماره‌های R2 ، RMSE و CRM صورت گرفت. نتایج نشان داد که در اکثر ایستگاه‌های مطالعاتی، در بین روش‌های مبتنی بر دما، روش هارگریوز سامانی، در بین روش‌های مبتنی بر تابش خورشید، روش مک کینگ و نیز در بین روش‌های مبتنی بر انتقال جرم، روش WMO بهترین عملکرد را با ثبت بیش‌ترین R2 و کم‌ترین RMSE ارائه دادند. هم‌چنین با استفاده از نرم افزار ArcGIS نیز پهنه‌بندی مکانی انجام شد و نقشه هر دسته ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and Evaluation of Estimating Reference Evapotranspiration Methods in Three General Categories Based on Temperature, Radiation and Mass Transfer (Case Study: Lorestan Province)

نویسندگان [English]

 • Shakoor TAFI 1
 • Arash Baladi 2
 • Amir Soltani Mohammadi 3
 • Khashayar Pighan 2
1 Graduate Student, Department of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Graduate Student, Department of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Associate Professor, Department of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Accurate estimate of reference evapotranspiration is very important not only in planning andcomputing irrigation frequency, but also in studies related to water balance modeling in eacharea. The purpose of this study is to compare and evaluate nine different methods of estimatingthe reference evapotranspiration based on three general categories of temperature, radiation andmass transfer at nine study stations in Lorestan province from 1999 to 2019. The results of thesemethods were compared with the results of the FAO Penman Monteith. The performance ofdifferent methods was evaluated using R2, RMSE and CRM statistics. The results showed that inmost of the study stations, among the temperature-based methods, the Hargreaves Samani,among the radiation based methods, the Makkink and among the mass transfer methods, theWMO showed the best performance with the highest R2 and lowest RMSE. Also using ArcGISsoftware, spatial zoning was performed and maps of each category was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • evapotranspiration
 • FAO-56
 • Mass Transfer
 • Radiation methods
 • Temperature methods

دوره 44، 110-111
پاییز و زمستان 1399
صفحه 112-126
 • تاریخ دریافت: 24 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 15 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1399