ارزیابی نیمرخ قائم دمای جو شهر شیراز با استفاده از داده های رادیوسوند: پیوند دما و بارش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 معاون مدیریت شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور

چکیده

ارزیابی ساختار دمایی نمایه جو کره زمین از ابزار های کلیدی برای درک فرایندهای دینامیکی، تابشی و شیمیایی جو زمین و نیز شناخت لایه های مرزی درون آن و بررسی تغییر اقلیم می باشد. در راستای شناخت ویژگی های نیم رخ دمایی جو زمین در بخش های جنوبی ایران، داده های گردآوری شده رادیو 2992 در مقیاس - سوند ایستگاه شیراز واکاوی گردید. داده ها از سطح زمین تا ارتفاع نزدیک به سی کیلومتری بالای سطح دریا را برای دوره زمانی 2999 9 بامداد ایران برابر با نیمه شب گرینویچ( پدیده وارونگی هوا / زمانی ماهانه و فصلی پوشش می دادند. یافته های پژوهش نشان داد که در هنگام پرتاب بالن ) 2 999 - 9289 متر از سطح دریا ) 289 - در همه روزهای سال رخ می دهد. ضخامت این لایه بیشتر میان 999 تا 289 متر در نوسان است. از ارتفاع بالاتر از 9679 1-7 در نوسان بود. بلندی وردایست در ایستگاه شیراز میان 97101 تا 90997 متری از o C /km متری سطح زمین(، تا پایان وردسپهر اندازه افت اهنگ دما میان سطح دریا در نوسان بود. بیشترین ارتفاع وردایست در فصل زمستان و کمترین آن در فصل پاییز دیده شد که اندازه آن به ترتیب 98998 و 96928 متر از سطح دریاست. ناسازگاری هایی میان یافته های این پژوهش و یافته پژوهشگران در استرالیا دیده شد که درباره آن بحث شده است. همچنین نشان داده شد که افزایش ارتفاع وردایست می تواند نشانه هایی از افزایش بارش در ماه های سرد سال باشد. از ارتفاع نزدیک به 98 تا 99 کیلومتری سطح زمین شیب دگرگونی 9-2 نوسان می کند. oC/km دما با ارتفاع مثبت است و اندازه آن میان

کلیدواژه‌ها


1-صادقی حسینی، س. ع.، س،. حجام و پ.، تفنگ ساز، ارتباط آب قابل بارش ابر و بارندگی دیده‌بانی شده در منطقه تهران، 1384، مجله فیزیک زمین و فضا، جلد 31، شماره 2، صفحه13 الی 21.

2-ناظم‌السادات، س. م. ج.، ح. قائد امینی، ارزیابی نشان پدیده‌های مادن- جولیان بر رخداد بارش‌های روزانه استان‌های سیستان و بلوچستان و فارس، 1391، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 6، صفحه1372الی1383.

3- Hua, D., Uchida, M., & Kobayashi, T.’’Ultraviolet Rayleigh-Mie lidar with Mie-scattering correction by Fabry-Perot etalons for temperature profiling of the troposphere’’. Applied optics, 44(7), pp.1305-1314.2005.

4- Khandu ,· J. L. , Awange, J. L., Wickert, J., Schmidt, T., Sharifi, M. A., Heck, B., & Fleming, K.’’ GNSS remote sensing of the Australian tropopause’’. Climatic change,105(3-4), pp.597-618.2011.

5- Mao, J., Hu, L., Hua, D., Gao, F., & Wu, M.’’ Pure rotational Raman lidar with fiber Bragg grating for temperature profiling of the atmospheric boundary layer’’. OpticaApplicata, 38(4), pp.715-726.2008

6- Neea, J. B., Thulasiramana, S., Chena, W. N., Ratnamb, M. V., &Raob, D. N.’’Middle atmospheric temperature structure over two tropical locations’’, Chung Li (25◦ N; 121◦ E) and Gadanki. (13:5◦N; 79:2◦E, Jornal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 64 , pp. 1311–1319.2002.

7- Parameswaran, K., Sasi, M. N., Ramkumar, G., Nair, P. R., Deepa, V., Murthy, B. V., ... & Krishnaiah, M.’’ Altitude profiles of temperature from 4 to 80 km over the tropics from MST radar and lidar’’. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 62(15), pp.1327-1337.2000

8- Roble, R. G., & Dickinson, R. E.’’ How will changes in carbon dioxide and methane modify the mean structure of the mesosphere and thermosphere’’.Geophysical Research Letters, 16(12), pp.1441-1444.1989.

9- Singh, U. N., Keckhut, P., McGee, T. J., Gross, M. R., Hauchecorne, A., Fishbein, E. F., ... & Russell, J. M.’’ Stratospheric temperature measurements by two collocated NDSC lidars during UARS validation campaign’’. Journal of Geophysical Research: Atmospheres (1984–2012),101(D6), pp.10287-10297.1996.

10- Son, S. W., & Lee, S.‘’Intraseasonal variability of the zonal-mean tropical tropopause height’’. Journal of the atmospheric sciences, 64(7), pp.2695-2706.2007.

11- Wang, K. Y.‘’Profiles of the atmospheric temperature response to the Saharan dust outbreaks derived from FORMOSAT-3/COSMIC and OMI AI’’.Atmospheric Research, 96(1), pp.110-121.2010

12- Wilczyńska, B., Góra, D., Homola, P., Risse, M., &Wilczyński, H.‘’Variation of atmospheric depth profile on different time scales’’. Astroparticle Physics, 25(2), pp.106-117.2006.