پیش بینی دوره های خشکو تر با استفاده از رابطه دما و بارندگی در منطقه تبریز

نویسندگان

1 اداره هواشناسی آذربایجان شرقی

2 دانشگاه ارومیه

کلیدواژه‌ها