تحلیل دوره های بازگشت خشکسالی،در شرق و جنوب شرق کشور

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

2 مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزی

3 مرکز تحقیقات هواشناسی استان یزد

کلیدواژه‌ها