نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در زراعت دیم گندم، بارش یکی از ارکان اساسی بوده و به عنوان تنها منبع آب در دیم کاری محسوب می‌شود. بنابراین نوسانات بارش می‌تواند تولید محصول را به شدت متاثر ساخته و به عنوان یکی از ریسک‌های مهم تولید در نظر گرفته شود. این پژوهش به تحلیل و اندازه‌گیری ریسک ناشی از نوسانات بارندگی پرداخته است. بدین منظور از داده‌های هواشناسی و عملکرد گندم دیم در سه شهرستان مشهد، بجنورد و بیرجند در دوره زمانی 1383-1362استفاده شد. ابتدا با استفاده از تابع تولید جاست و پاپ اثر بارش تجمعی بر میانگین و واریانس تولید محصول ارزیابی شده است. سپس با استفاده از تخمین تابع خسارت مورد انتظار، معیاری جهت اندازه‌گیری ریسک ارائه شده است. در مجموع نتایج تخمین نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در مقدار بارش تجمعی، واریانس تولید را بیشتر از میانگین آن تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین میزان خسارت مورد انتظار بر مبنای یک حد آستانه بارش در مشهد حدود 3/36 میلی‌متر، در بجنورد 4/20 میلی‌متر و در بیرجند 9/53 میلی‌متر برآورد شده است. در تمام مناطق مورد مطالعه زراعت گندم دیم از ریسک بالایی برخوردار است که میزان ریسک نوسانات بارش در شهرستان بیرجند از سایر مناطق مورد مطالعه بیشتر است. کاربرد روش پیشنهادی در این پژوهش می‌تواند در طراحی برنامه بیمه کشاورزی مفید واقع شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis Risk of rain variability in Rain Fed Wheat Production

نویسندگان [English]

  • N. Mahmoodi 1
  • A. Karbasi 2
  • N. Shahnooshi 2

چکیده [English]

Precipitation in rain fed wheat agriculture is of   the main factors and is considered as the only source of water. Therefore precipitation variability can greatly affect production and may be regarded as one of the most important crop production risk .This paper focuses on analysis and investigating   the rain risk .For this purpose, precipitation data and production yield of rain fed wheat of Mashhad, Bojnord and Birjand is used during years 1362 to 1383. First by using the Just and Pope stochastic production function; the economic effect of the rainfall on average and variance of production, has been studied. Then expected value of loss function as the proxy of risk has been estimated. The result showed that 1 percentage increase in cumulative rainfall may affect production variance more than production average. In addition, estimation results of expected loss value base on strike level of rainfall, is 36/3 mm in Mashhad, 20/4 mm in Bojnord and 53/9 mm in Birjand. In all of three cases cultivation rain fed wheat has high risk and rain risk in Birjand is the highest than the other cases of study. This important result is applicable to designing risk management tools especially insurance programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall
  • Yield
  • Just and Pope
  • loss function JEL: Q54