دوره و شماره: دوره 39، 88-89 - شماره پیاپی 88، بهار و تابستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. الگوهای جوی بزرگ مقیاس و همدیدی برف‌های سنگین استان گیلان

صفحه 3-14

10.30467/nivar.2015.13443

پروین غفاریان؛ نفیسه پگاه فر؛ الهه اولاد