نویسندگان

1 مسؤل حراست اداره کل هواشناسی استان مازندران

2 tehran

10.30467/nivar.2020.221834.1153

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی زمینه های رشد کارآیی کارکنان با تأکید بر عامل فرهنگ سازمانی صورت گرفته است. برای رسیدن به هدف مذکور اداره کل هواشناسی استان مازندران انتخاب شده است، چرا که این اداره در سال های اخیر به شدت در تکاپوی ارائه خدمات بهتر به مردم بوده است. بدین منظور ادبیات موضوعی مربوط به فرهنگ سازمانی به طور جامع مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال آن 5 عامل به عنوان متغیر های مستقل فرهنگ سازمانی شناسایی گردید و برمبنای آن پرسشنامه ای تهیه و تنظیم شد. در این ارتباط کارکنان هواشناسی استان مازندران که از 4 واحد تشکیل شده به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. جهت سنجش متغیرهای فرهنگی، داده های گردآوری شده کدگذاری شدند. پس از بررسی روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه اول از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که(α=%91.2) به دست آمد. همچنین پرسشنامه براساس طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم گردید و در یک گروه نمونه 81 نفره از کارمندان هواشناسی که به روش تصادفی انتخاب شدند، شاخص یابی شد. جهت انجام محاسبه آماری از برنامه های نرم افزاری SPSS، ماتریس اهداف، آزمون همبستگی، آزمون آماری t و ضریب تعیین استفاده شد. نتایج مبین آن است که بین مؤلفه های حس مسؤلیت پذیری نسبت به شغل، روحیه ابتکار و خلاقیت, تفکر مشارکتی و نظام ارزشی حاکم بر سازمان با کارآیی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بررسی ها نشان داد که رابطه معنی داری بین روحیه خود کنترلی و میزان کارآیی کارکنان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the areas of efficiency growth with emphasis on the factor of organizational culture

نویسندگان [English]

  • Hasan Moafi 1
  • Rahim Yousefizadeh 2

1 Responsible for security General Meteorological Office Mazandaran Province

2 هواشناسی

چکیده [English]

The purpose of this study was to generalize the areas of employee performance improvement with emphasis on organizational culture factor. The Meteorological Office of the General Administration of Mazandaran has been selected to achieve this goal, as it has been in recent years striving to provide better services to the people. For this purpose, the literature on organizational culture was comprehensively reviewed and five factors were identified as independent variables of organizational culture and a questionnaire was prepared. In this regard, the meteorological staff of Mazandaran province, consisting of 4 units, was selected as the statistical population. The collected data were coded to measure cultural variables. After checking the validity of the questionnaire, the reliability of the first questionnaire was calculated using Cronbach's alpha method (α = 91.2%). The questionnaire was also adjusted based on a 5-point Likert scale and was indexed in a sample group of 81 meteorological staff who were randomly selected.Statistical calculation was performed by SPSS software, goal matrix, correlation test, t-test and coefficient of determination. The results indicate that there is a significant relationship between the components of sense of responsibility towards the job, creativity, participatory thinking and value system governing the organization with efficiency. The results also showed that there was no significant relationship between self-control morale and staff performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Efficiency
  • Cronbach's Test
  • SPSST
  • Mazandaran Meteorology