فناوریهای نوین
ارزیابی دقت برآورد بارش و رواناب با استفاده از مدل GLDAS در استان قزوین

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، ، صفحه 45-58

چکیده
  امروزه با توجه به کاهش منابع آب و بحران آبی موجود توجه به مدیریت صحیح یکپارچه منابع آب امری مهم و ضروری می باشد. یکی از اقدامات اساسی در این زمینه آگاهی از میزان بارش، رواناب و روند تغییرات آن در محدوده حوضه‌های آبریز است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی دقت برآورد بارش و رواناب در استان قزوین با استفاده از مدل GLDAS و داده‌های اندازه‌گیری ...  بیشتر