موضوعات = فناوریهای نوین
ارزیابی دقت برآورد بارش و رواناب با استفاده از مدل GLDAS در استان قزوین

دوره 42، 100-101، فروردین 1397، صفحه 45-58

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی