موضوعات = آب و هوا
بررسی تغییرات نمایه های فرین بارش ایران در دو دوره نرمال اقلیمی 1981-2010 و 1991-2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30467/nivar.2024.428907.1275

زهره جوانشیری؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ فاطمه عباسی


تحلیل تغییرات مکانی- زمانی میانگین پوشش برف طی فصول سرد سال در منطقه شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30467/nivar.2024.437745.1279

سید حسین میرموسوی؛ زهرا حیدری منفرد


بررسی تغییرات نیاز آبی محصولات زراعی دشت جیرفت تحت تاثیر تغییر اقلیم

دوره 47، 122-123، مهر 1402، صفحه 1-16

10.30467/nivar.2023.384228.1237

سمیه افشاری پور؛ مهدیه امیری نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ امان الله سلیمانی


مطالعه اثر تغییرات دمای نقطه شبنم بر بارش های فرین در منطقه شمال غرب ایران

دوره 47، 122-123، مهر 1402، صفحه 95-115

10.30467/nivar.2023.408545.1256

مهناز رستمیان؛ سید حسین میرموسوی؛ کوهزاد رئیس پور


تعیین رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در ایستگاه جهرم

دوره 47، 120-121، فروردین 1402، صفحه 89-104

10.30467/nivar.2023.386671.1241

سعید شاهمیرزائی جشوقانی؛ احمد مزیدی؛ یاسر محمدی؛ مصطفی صفری


توزیع مکانی احتمال تامین نیاز سرمایی پسته در ایران با استفاده از داده های بازتحلیل ERA5-Land

دوره 47، 120-121، فروردین 1402، صفحه 137-152

10.30467/nivar.2023.416976.1263

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سعیده کوزه گران؛ منصوره کوهی؛ حسین حکم آبادی؛ محسن اسلامی