هواشناسی
سازمان هواشناسی ایران
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، ، صفحه 22-26

چکیده
    همانطور که قبلا هم اشاره شد در روز ۳۰ اکتبر سال ۱۹5۹ دولت ایران بعنوان صد و سومین نماینده بعضویت سازمان هواشناسی جهانی در آمد. برای اینکه بدانیم هواشناسی در مملکت ما چگونه پیدا شده و ترقیات آن به چه نحو صورت گرفته است لازم ست چندین سال بعقب بر گردیم، در سالهای جنگ دوم جهانی رفت و آمد هواپیما های خارجی موجب گردید که یک واحد کوچک هواشناسی ...  بیشتر