تشکیلات سازمان هواشناسی جهانی
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، ، صفحه 6-9

چکیده
  امروز در سازمان هواشناسی جهانی یکصد و چهار کشور نمایندگی دارند. سازمان هواشناسی جهانی بعلت وسعت منطقه کار و اختلاف و تضاد واضح جوی در نقاط مختلفه جهان دنیا را به ۹ ناحیه بترتیب زیر تقسیم نمود تا هر ناحیه بطور جداگانه بامور مربوط بخود رسیدگی نماید: ناحیه ۱- افریقا ناحیه ۲- آسیا » ۳- امریکای جنوبی » - امریکای شمالی و مرکزی » ہ استرالیا  بیشتر