سنجش پارامترهای اقلیمی با هدف توسعه بوم گردی (اکوتورسیم) در شهرستان نور

میترا گلستانی؛ سجاد فردوسی؛ درنا مجاب

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، ، صفحه 55-62

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.32594

چکیده
  ویژگی های اقلیمی تأثیر قابل توجهی بر توسعه اکوتوریسم یک منطقه دارد. در این زمینه با شناسایی پارامترهای موثر در برنامه ریزی گردشگری می توان گامی مؤثر در جهت رشد و شکوفایی منطقه برداشت. در ارتباط با فعالیت گردشگری، آنچه زمینه ساز توسعه این فعالیت محسوب می شود منوط به اقلیم آسایش گردشگری است . در این پژوهش به منظور بررسی اقلیم آسایش گردشگری ...  بیشتر