هواشناسی
مقایسه نتایج دو مدل منطقه محدود Eta و MM5 دریک مطالعه موردی بر روی ایران

فاطمه صحرائیان؛ مجید آزادی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، ، صفحه 43-58

چکیده
    در این مقاله نتایج مقدماتی شبیه سازی عددی یک سامانه جوی بر روی ایران با استفاده از مدل میان مقیاس Eta ارایه و با نتایج بدست آمده از مدل MM5 مقایسه می‌شود. شایان ذکر است که مقایسه صورت گرفته همه جانبه و جامع نبوده و به هیچ وجه بیانگر نقاط قدرت و یا ضعف هیچ یک از دو مدل مذکور نمی باشد. آزمایش طراحی شده صرفاً به منظور دیدن سازگاری خروجی‌های ...  بیشتر