ارزیابی پس پردازش بارش در مدل پیش‌بینی عددی WRF در محدوده استان لرستان طی ماه‌های مارس و آوریل 2019

زینب اکبری؛ حسین مسعودی؛ بهروز مرادپور؛ روح اله داودی

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 151-162

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.285488.1190

چکیده
  در این پژوهش نتایج پیش‌بینی‌های 24 و 48 ساعته بارش در مدل میان مقیاس ‎WRF با دامنه‌های تو در تو و با تفکیک‌های 18 و 6 کیلومتر (اجرا شده در هواشناسی لرستان) و با تفکیک‌های 27 و 9 کیلومتر (اجرا شده در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)، بدون طرحواره، برای یک دوره 2 ماهه از اول مارس 2019 تا پایان آپریل 2019 بررسی و با داده های دیدبانی بارش برای 10 ایستگاه ...  بیشتر

هواشناسی
بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت پس پردازش پارامتر آب قابل بارش پیش بینی مدل عددی WRF با استفاده از داده های ماهواره زمین ایستای METEOSAT8 در نواحی فاقد ایستگاه جو بالای ایران

مجتبی جلالی؛ فرحناز تقوی

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 41-44

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.87242

چکیده
  آب قابل بارش برآوردی از ستون بخارآب در کل لایه تروپوسفر می باشد که پیش بینی دقیق این کمیت می تواند در تخمین میزان بارش و پیش آگاهی احتمال وقوع سیلاب مفید باشد. ماهواره METEOSAT8 دارای طیف گسترده ای از محصولات هواشناختی و آبشناسی است که یکی از آنها کمیت آب قابل بارش می باشد. هدف از این پژوهش پس پردازش پارامتر آب قابل بارش پیش بینی مدل عددی ...  بیشتر