اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی

دوره 44، 108-109 ، فروردین 1399، ، صفحه 110-116

https://doi.org/10.30467/nivar.2020.107535

چکیده
  تغییر اقلیم جهانی که در کره زمین در حال رخ دادن است اکوسیستم، محیط زیست، سلامت گونه ها، حیوانات و انسان ها را تحت تاثیر قرار داده و یکی از بزرگترین چالش هایی است که انسان و طبیعت عصر حاضر با آن رو به روست. در این مطالعه به بررسی رابطه فاکتورهای اقلیمی و دیسانتری در اقلیم های مختلف ایران و در گروه های سنی در بین مردان و زنان پرداخته ایم. ...  بیشتر

بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات گرد وغبار

عباس شاهسونی؛ کاظم ندافی؛ مریم یاراحمدی؛ ، مجید کرمانی؛ الهام یاراحمدی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 65-82

چکیده
  گرد وغباراثرات مضری بر سلامت و اقتصاد جامعه و همچنین تغییر اقلیم دارند. شناخت ماهیت، منشاء و اثرات ریز گردها در تعیین روشهای کنترل آن نقش بسزایی دارد. عوامل ایجاد کننده توفانهای گرد و خاک، تقسیم بندی آن، پارامترهای تشدید کننده و منشاء ایجاد توفانهای گرد و خاک در مقیاس جهانی، خاورمیانه و ایران، اثرات توفانهای گرد و غباری بر محیط زیست، ...  بیشتر