تدوین الگوی تجاری‌سازی خدمات و محصولات هواشناسی ایران با مقایسه سه آژانس هواشناسی استرالیا، نیوزیلند و امریکا

علی اصغر پورعزّت؛ طهمورث حسن قلی پور؛ فاطمه حسین علی طهرانی

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، ، صفحه 11-28

چکیده
  تجاری‌سازی در سازمان‌های دولتی ایران خود به تنهایی، یک مقوله بحث برانگیز و پرچالش بوده و این چالش زمانی بیشتر می‌شود که خدمات و محصول سازمان‌ها دانش و خرد بوده و تعیین جایگاه و ارزش این محصولات با استفاده از مکانیسم بازار، راهکار وگزینه‌ای مهم برای بقا و ارتقا آنها باشد. به منظور رفع کمبود منابع مالی، جلوگیری از اضمحلال دانش، تشویق ...  بیشتر