ارتباط تیپ‌های همدید هوای خور و بیابانک با آرایش گردشی تراز میانی جو

تقی طاووسی؛ حمید نظری پور؛ محمدرضا پودینه

دوره 34، 71-70 ، مهر 1389، ، صفحه 5-16

چکیده
  در این پژوهش، داده‌های چند متغیر اقلیمی شامل سمت باد، سرعت باد، دمای خشک، دمای تر، رطوبت نسبی و فشار ایستگاه برای ساعت 9 گرینویچ و متغیرهای کمینه و بیشینه دمای هوا، مقدار بارش کلی، میزان تبخیر و ساعات آفتابی ایستگاه خور و بیابانک در دوره آماری 2004- 1985 میلادی بررسی شده اند. از آنجائی که این یازده متغیر در دوره مورد مطالعه در 3825 روز به ...  بیشتر

هواشناسی
شناسایی تیپ های همدید هوای ایستگاه خوربیابانک در طول دوره آماری(2004-1985)

حمید نظری پور؛ جواد خوشحال دستجردی

دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، ، صفحه 28-38

چکیده
  در این پژوهش داده های چند متغیر اقلیمی شامل سمت باد، سرعت باد، دمای خشک، دمای تر، رطوبت نسبی و فشار ایستگاه برای ساعت 9 گرینویچ و متغیرهای کمینه و بیشینه دمای هوا، مقدار بارش کلی، میزان تبخیر و ساعات آفتابی ایستگاه خوربیابانک در دوره آماری 2004-1985 بررسی شده است. از آنجایی که این یازده متغیر در دوره مورد مطالعه در 3825 روز بطورکامل وجود داشته ...  بیشتر