بررسی تاثیر دوره موج برالگوی فرسایش و رسوب‌گذاری در مصب‌ها با استفاده از مدل‌سازی عددی

منیره السادات کیائی؛ علی کرمی خانیکی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 35-42

چکیده
  مصب‌ها عناصری تاثیرگذار بر کنترل حرکات رسوب و توزیع آن در سواحل می‌باشند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر هیدرودینامیک مصب‌ها که به عنوان فرآیندهای انتقال و از عوامل مهم در تعیین هندسه و شکل سواحل و مصب‌ها محسوب می‌شوند، بسیار حائز اهمیت اند. امواج از عوامل اصلی شکل دهنده مصب ها هستند. شکست موج در آبهای کم عمق دهانه مصب، موجب شکل ...  بیشتر

ارزیابی نرخ انتقال رسوب در بندر شهید باهنر

کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ زهره خیری

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، ، صفحه 41-46

چکیده
  انتقال رسوب یکی از مهمترین پارامترها در مسائل مهندسی سواحل می‌باشد. تعیین نرخ انتقال رسوب در مورفولوژی سواحل و احداث تاسیسات بندری ، ساخت حوضچه ها و اسکله ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله در بنادر تاثیر بسیاری در پیش بینی عمر طرح ، میزان ایمنی آن در مقابل رسوب‌گذاری و تعیینتناوب لایروبی دارد . در این تحقیق، نرخ انتقال رسوب ...  بیشتر