کاربرد روش‌های خودوایازش وهلت وینترز جهت پیش‌بینی خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها در اهواز

محسن لوعلیزاده؛ نعمت الله عقبا؛ ، نادر شفی خدایی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 15-22

چکیده
  عناصر اقلیمی بویژه بارش دارای تغییرات معنی داری در دوره های زمانی مشخص  هستند. این تحقیق به منظور مطالعه و بررسی تغییرات زمانی بارش، تعیین خشکسالی ها – ترسالی ها و امکان پیش بینی آنها در شهر اهواز انجام گرفته است. دوره های خشکسالی – ترسالی و همچنین تداوم و شدت آنها با استفاده از شاخص استاندارد  Z و میانگین متحرک 5 ساله، محاسبه ...  بیشتر