مطالعه تغییر اقلیم در استان گیلان و نمایه‌های اقلیمی فرین در فراسنج های دمایی

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سامان مرتضی پور

دوره 44، 110-111 ، مهر 1399، ، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30467/nivar.2020.214952.1146

چکیده
  دما یکی از پارامترهای اصلی اقلیمی است که تغییرات آن اثر بسیار زیادی بر بسیاری از فرایندهای طبیعی دارد و از طرف دیگر شاخص های دمایی به عنوان اصلی ترین شاخص‌های آشکارساز در رخداد تغییر اقلیم در مطالعات اقلیمی مورد توجه است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های روزانه دمای 30 ساله فراسنج‌های دمایی پنج ایستگاه سینوپتیک در استان گیلان، ...  بیشتر

تحلیل زمانی- مکانی شدت خشکسالی در دوره‌های آتی تحت ﺗﺄثیر تغییر اقلیم با استفاده از مدل (CGCM3) در استان اصفهان

سحر زیرک زاده؛ جواد بذرافشان

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، ، صفحه 59-72

چکیده
  طبق مطالعات مرکز پیش‌بینی و تحقیقات اقلیم هدلی در قرن 21 به دلیل گرمایش جهانی، خشکسالی‌های فراگیر و شدید، زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کره زمین را تهدید خواهد نمود. از آنجا که خشکسالی، بخش‌های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، لذا پایش و ارزیابی این بلیه در آینده به منظور برنامه‌ریزی صحیح، امری ضروری است. در این تحقیق، شدت خشکسالی ...  بیشتر