ارزیابی انرژی باد بوسیله مدلWRF؛ مطالعه موردی برای استان کرمان

رضا اسماعیل‌پور؛ حسین ملکوتی؛ محسن عراقی‌زاده

دوره 38، 85-84 ، فروردین 1393، ، صفحه 69-81

چکیده
  توسعه مزارع بادی جدید مستلزم ارزیابی دقیق از پتانسیل باد در طولانی‌مدت است. از این ارزیابی‌ها جهت تصمیم‌گیری برای نصب یک مزرعه بادی در یک مکان ویژه استفاده می‌شود. استفاده از مدل‌های میان‌مقیاس یکی از روش‌های جدید پتانسیل‌سنجی برای این منظور است. این مطالعه نسل جدیدی از مدل عددی وضع هوا به نام مدل میان‌مقیاس WRFرا مورد بحث قرار ...  بیشتر