کلیدواژه‌ها = آزمون من-کندال
بررسی روند تغییرات دمای سالانه، فصلی و ماهانه حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

دوره 43، 106-107، مهر 1398، صفحه 1-11

10.30467/nivar.2019.156227.1116

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی


بررسی روند تغییرات پارامتر دما در ایستگاه شهرکرد

دوره 41، 98-99، مهر 1396، صفحه 73-82

10.30467/nivar.2017.51907

زینب احمدی مقدم؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی


تحلیل روند تغییرات بارندگی و خشکسالی با استفاده از آزمون‌های من-کندال و سن در استان تهران

دوره 37، 81-80، فروردین 1392، صفحه 43-54

حسین ملکی نژاد؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ اعظم جایدری؛ سمیه شاطر‌آبشوری