نواحی بارشی استان کردستان

پیمان محمودی؛ عرفان مؤمن پور سورجانی

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، ، صفحه 3-14

چکیده
  ناحیه‌بندی و طبقه‌بندی از گذشته، در تمام زمینه‌های علوم جغرافیا به ویژه علم آب و هواشناسی مورد توجه بوده است. برای ناحیه‌بندی بارشی استان کردستان از داده‌های ماهانه 28 ایستگاه همدیدی و باران‌سنجی برای یک دوره 15 ساله (1384- 1370) بهره گرفته شد. به کمک تحلیل خوشه‌ای به روش ادغام وارد1 نواحی بارشی استان کردستان مشخص شد. نتیجه حاصل از این ...  بیشتر

هواشناسی
شناسایی تیپ های همدید هوای ایستگاه خوربیابانک در طول دوره آماری(2004-1985)

حمید نظری پور؛ جواد خوشحال دستجردی

دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، ، صفحه 28-38

چکیده
  در این پژوهش داده های چند متغیر اقلیمی شامل سمت باد، سرعت باد، دمای خشک، دمای تر، رطوبت نسبی و فشار ایستگاه برای ساعت 9 گرینویچ و متغیرهای کمینه و بیشینه دمای هوا، مقدار بارش کلی، میزان تبخیر و ساعات آفتابی ایستگاه خوربیابانک در دوره آماری 2004-1985 بررسی شده است. از آنجایی که این یازده متغیر در دوره مورد مطالعه در 3825 روز بطورکامل وجود داشته ...  بیشتر