کلیدواژه‌ها = تبخیر و تعرق
محاسبه نیاز آبی فضای سبز شهری با استفاده از روش کالیفرنیا

دوره 44، 110-111، مهر 1399، صفحه 131-145

10.30467/nivar.2020.249010.1171

محمد انصاری قوجقار؛ ایمان بابائیان؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ احسان پارسی


تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

دوره 36، 77-76، فروردین 1391، صفحه 49-58

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله


تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

دوره 35، 75-74، مهر 1390، صفحه 57-66

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله