1. بررسی اثر خشکسالی هواشناسی- کشاورزی بر عملکرد گندم دیم در ایران با استفاده از شاخص SPEI

هانیه دهقانی سرگزی؛ ام البنین بذرافشان؛ حسین زمانی

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 15-26

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.295544.1198

چکیده
  با توجه به اهمیت تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی و وابستگی میزان عملکرد محصولات دیم به نزولات جوی به ویژه محصول استراتژیک گندم، ارائه اطلاعات صحیح در زمینه وقوع خشکسالی و ترسالی ضروری است. این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد تولید گندم دیم در ایران تحت تاثیر پدیده خشکسالی صورت گرفته است. آمار اقلیمی و عملکرد گندم دیم کشور طی دوره آماری 1983 ...  بیشتر

هواشناسی کشاورزی
2. تحلیل ریسک نوسانات بارندگی در زراعت دیم گندم

نیلوفر محمودی؛ علیرضا کرباسی؛ ناصر شاهنوشی

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، ، صفحه 63-72

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2015.14556

چکیده
  در زراعت دیم گندم، بارش یکی از ارکان اساسی بوده و به عنوان تنها منبع آب در دیم کاری محسوب می‌شود. بنابراین نوسانات بارش می‌تواند تولید محصول را به شدت متاثر ساخته و به عنوان یکی از ریسک‌های مهم تولید در نظر گرفته شود. این پژوهش به تحلیل و اندازه‌گیری ریسک ناشی از نوسانات بارندگی پرداخته است. بدین منظور از داده‌های هواشناسی و عملکرد ...  بیشتر