شبیه سازی عددی شکوفایی جلبک های مضر با استفاده از مدل عددی PROBE (مطالعه موردی، کشند قرمز استان هرمزگان)

بهزاد لایقی

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 126-136

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.146148

چکیده
  با توجه به اهمیت این پدیده کشند قرمز و اثر آن بر زیستگاه‌های جانداران دریایی، مطالعه این پدیده در منطقه خلیج فارس و دریای عمان ضروری است. این تحقیق فقط با دید فیزیکی نوشته شده‌است و بررسی از جنبه‌های دیگر به عهده متخصصان رشته‌های مربوطه می‌باشد. برای بررسی این پدیده روشهای مختلفی از جمله مطالعات میدانی، مطالعات ماهواره‌ای و مدل‌سازی ...  بیشتر