رهیافت ترکیب وزنی مدل‌ها با روش‌های عکس واریانس و رگرسیون حداقل مربعات در تخمین دمای نقطه شبنم

لاله پرویز

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 137-150

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.279204.1185

چکیده
  برآورد دمای نقطه شبنم با روشی کارآمد در بسیاری از زمینه‌ها مانند برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی از جمله محافظت محصولات در برابر صدمات، مطالعات هواشناسی، هیدرولوژیکی و اکولوژیکی مفید می‌باشد. در این تحقیق از رهیافت ترکیب پیش‌بینی مدل-های رگرسیون درختی، روش گروهی مدلسازی داده‌ها(GMDH) و روش تجربی جهت تخمین دمای نقطه شبنم در ایستگاه‌های ...  بیشتر