کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان کارستی گستره لالی، استان خوزستان

دوره 44، 108-109، فروردین 1399، صفحه 97-109

10.30467/nivar.2020.106355

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی