اثرات تغییر اقلیم بر روند خشکسالی دشت ورامین با استفاده از شاخص دی-مارتن

حمیدرضا عزیزی؛ نیلوفر نجاتیان؛ محمد علی اطهری؛ سید شهاب هاشمی

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 67-76

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.266357.1177

چکیده
  افزایش میزان غلظت گازهای گلخانه‌ای می‌تواند منجر به گرمایش جهانی و وقوع پدیده تغییراقلیم شود. در این تحقیق روند تغییرات بارش و دمای ایستگاه سینوپتیک ورامین در طی دوره زمانی از سال 2021 تا سال 2050 میلادی با استفاده از داده‌های گزارش پنجم تغییراقلیم (CMIP5) مورد بررسی قرار گرفت. یکی از محدودیت‌های عمده در استفاده از خروجی این مدل‌ها، قدرت ...  بیشتر