مخاطرات جوی و هشدار
بررسی موردی بارش‌های سیل‌آسا در ماه مارس 2019

محمد مرادی؛ عباس رنجبر

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 72-87

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.90510

چکیده
  در ماه مارس 2019 در اثر عبور متوالی چند سامانه بارشی قوی از ایران، طغیان رودخانه‌ها، سیلاب و آبگرفتگی شدیدی در مناطق مختلف کشور ایجاد شد که در طول دوره آماری ایستگاه‌های هواشناسی کم سابقه بود. در این مطالعه سه سامانه هواشناسی که در اثر فعالیت بارشی آنها، خسارات فراوانی در مناطق مختلفی از استانهای گلستان، لرستان، فارس و خوزستان وارد ...  بیشتر

تحلیل و مدل‌سازی آماری میانگین دمای سالانه ایستگاه گرگان (2005-1956)

فاطمه ستوده

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، ، صفحه 73-83

چکیده
   روش‌های آماری ابزاری مفید جهت شناخت رفتار متغیرهای اقلیمی هستند. در این مطالعه برای شناسایی رفتار میانگین سالانه دمای گرگان طی دوره آماری 1956 تا 2005 از تکنیک‌های آماری شناخت روند،‌ نوسان و افت و خیز استفاده شده است. آزمون Run test با خطای 05/0 نشان داد که داده‌های میانگین دمای سالانه تصادفی هستند. نتایج آزمون‌های تعیین روند همبستگی ...  بیشتر