بررسی روند تغییرات بیشینه‌ دما در استان کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد (مطالعه موردی: منطقه دشت‌روم)

غلامرضا نوری؛ ابراهیم ابراهیمی تبار

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، ، صفحه 37-46

چکیده
        فرایند تغییر اقلیم به ویژه دما و بارش مهم‌ترین بحث در قلمرو علوم محیطی می‌باشد. زیرا سیستم‌های انسانی وابسته به عناصر اقلیمی مانند کشاورزی، صنایع و امثال آن بر مبنای ثبات و پایداری اقلیم طراحی شده و عمل می‌نمایند. با بررسی روند تغییرات درجه حرارت می‌توان تا حدود زیادی تغییرات اقلیمی را ردیابی نمود. هدف از انجام این ...  بیشتر